Tähtvere Tennisekooli õppelepingu üldtingimused.

  1. ÕPPETÖÖ

1.1   Õppetegevus Tähtvere Tennisekoolis toimub aastaringselt. Õppeperioodi võib tinglikult jagada kaheks: sisehooajaks september-mai (9 kuud) ja välishooajaks juuni-august (3 kuud).

1.2   Valdav enamus õppetööst viiakse läbi Tähtvere Tennisekeskuses (sisehooajal aadressil Laulupeo pst. 19 ja välishooajal Laulupeo pst.33).

1.3   Õppetöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega vastavalt Tennisekooli tunniplaanile. Täiendavalt toimub õppe- ja treeningtöö spordilaagrites või individuaal-õppe korras vastavalt kokkulepitud graafikutele.

1.4   Õpperühmad komplekteerib Tähtvere Tennisekool. Komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust, seniseid sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste arengu dünaamikat treeningrühmade soovituslikke täituvuse norme, treeningkoormusi ja õpilaste vanuselist koosseisu. Üleminek ühelt astmelt teisele toimub vastavalt õppekavale.

  1. ÕPPEMAKS

2.1.  Tennisekoolis on õppimine tasuline. Õppemaks tuleb maksta vastavalt hinnakirjale ja vastavalt kokkuleppele Tennisekooliga.

2.2.  Õppemaks tasutakse õpilase või õpilase esindaja poolt iga kuu arve saabumise järel seitsme (7) päeva jooksul Tennisekooli arveldusarvele EE852200221042623619 (Swedbank) või EE861010220092005016 (SEB). Selgitusse märkida õpilase nimi ja periood, mille eest tasutakse ning arve number.

2.3.  Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest vastavalt Õppelepingus ettenähtud õppekavale. Õppemaks ei sisalda laagrite, varustuse, võistlustegevusega või individuaal-õppega seotud kulusid.

2.4.  Haiguse tõttu õppetegevusest puudumise korral vabastatakse õpilane kalendrikuu poolest õppemaksu kohustusest proportsionaalselt puudutud päevadega juhul, kui õpilase puudumine ületab 20 järjestikust päeva ja õpilane esitab puudutud perioodi kohta arstitõendi. Teine pool õppemaksust (kohamaks), kuulub tasumisele kogu õppeperioodi vältel.

2.5.  Õppemaksu ei tagastata, kui Õppeleping lõpetatakse Õpilase esindaja algatusel või Õpilase süül seoses Õppelepingu rikkumisega.

2.6.  Õiguslepingust tulenevate rahaliste maksete tasumisega viivitamisel kohustub viivitav Pool tasuma teisele Poolele viivist 0,5 (null koma viis) % tasumisega viivitatud summast iga kalendripäeva eest.

  1. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.  Õpilase õigused ja kohustused

3.1.1.    Õpilane on kohustatud erinevatel võistlustel esindama ainult Tähtvere Tennisekooli (klubiline kuuluvus tuleb märkida ka ETL Tournament Software-i kontol). Teiste tenniseklubide (-koolide) esindamine on lubatud ainult väga veenvatel põhjustel ja eriloaga, mida tuleb taodelda eraldi Tähtvere Tennisekoolilt.

3.2.  Õpilase esindaja õigused ja kohustused

3.2.1.    Õpilase esindaja on kohustatud tasuma Õppelepingus ettenähtud korras õppemaksu.

3.2.2.    Õpilase esindaja on kohustatud koheselt teatama kirjalikult kõigist muudatustest enda ja Õpilase isikuandmetes.

3.2.3.    Õpilase esindajal on õigus Tennisekoolile tasutud õppemaksu summad enda deklareeritavast tulust maha arvata vastavalt Tulumaksuseaduse § 26.

3.2.4.    Õpilase esindajal on õigus saada infot Õpilase treening- ja võistlustegevuse kohta oma lapse treenerilt.

3.2.5.    Õpilase esindaja kohustub kinnitama Tartu linna sissekirjutatud osaleja osalemise Tennisekooli õppetegevuses Tartu linna toetuste infosüsteemis aadressil: http://www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus

3.3.  Tennisekooli õigused ja kohustused

3.3.1.    Tennisekool kohustub organiseerima ja läbi viima õppetööd vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud õppekavale.

3.3.2.    Tennisekoolil on õigus Õpilane Tennisekoolist välja arvata, kui Tennisekooli õpilane rikub süstemaatiliselt Tennisekooli põhikirja, kodukorda, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui õpilase kolme järjestikuse kuu õppemaks on tasumata.

3.3.3.    Tennisekool on kohustatud edastama laekunud õppemaksude kohta info Maksu- ja Tolliametile vastavalt Tulumaksuseaduse § 571  lõike 6 alusel.

  1. MUUD TINGIMUSED

4.1.    Tennisekooli põhikirja, kodukorda ja teisi dokumente, millised panevad pooltele kohustusi või annavad neile õigusi, käsitletakse Õppelepingu tingimustena.

4.2.    Vastuolu korral Õppelepingu tingimuste ja punktis 4.1. dokumentides sätestatud tingimuste vahel kuuluvad kohandamisele Õppelepingu sätted.

4.3.    Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

  1. ÕPPELEPINGU KEHTIVUS

5.1.  Õppeleping on koostatud elektrooniliselt ja on tähtajatu

5.2.  Õppelepingut on mõlemal poolel õigus lõpetada 30-päevase kirjaliku etteteavitamisega. Tennisekoolile tuleb lõpetamise soovist esitada vabas vormis avaldus e-posti aadressile: tennisekool@tartutennis.ee.

5.3.  Õppeleping lõpeb:

5.3.1.    Õpilase väljaarvamisega Tennisekoolist.

5.3.2.    Tennisekooli tegevuse lõpetamisel.

5.4.  Õppelepingu lõppemine ei vabasta pooli Õppelepingu kehtimise ajal Õppelepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.

Kehtib alates 01.01.2019