Õppeleping

ÕPPELEPINGu näidis

1. LEPINGU POOLED ja OBJEKT

1.1. MTÜ Tähtvere Tenniseklubi, Tähtvere Tennisekooli (edaspidi Tennisekool) haldaja
Registrikood: 80262725
Aadress: Laulupeo pst 19, 51006, Tartu
Arveldusarve: EE852200221042623619 (Swedbank), EE861010220092005016 (SEB)
Telefon: 740 1215
E-mail: tennisekool@tartutennis.ee
Koduleht: www.tartutennis.ee

1.2. Õpilase andmed
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Aadress
Telefon
E-post

1.3. Õpilase esindaja andmed (Esindaja)
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Telefon
E-post
1.4. Õpilase ja Esindaja andmed on esitatud Õpilase esindaja poolt elektrooniliselt kodulehelt.
1.5. Õppelepingu objektiks on Tähtvere Tennisekooli poolt Õpilasele osutatav õppetegevus.

2. ÕPPETÖÖ

2.1. Treeningud viiakse läbi Tähtvere Tennisekeskuses, aadressil Laulupeo pst. 19 Tartus (suvel välisväljakutel, Laulupeo pst 33).
2.2. Õppetegevuse periood algab septembrist ning kestab aastaringselt.
2.3. Õppetöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega.
2.4. Õppetöö toimub vastavalt individuaalselt kokkulepitud graafikule.

3. ÕPPEMAKS

3.1. Tähtvere Tennisekoolis on õppetegevus tasuline. Õppemaksu tuleb maksata vastavalt hinnakirjale ja vastavalt kokkuleppele Tennisekooliga.
3.2. Õppemaks tasutakse Õpilase või Esindaja poolt iga kuu arve saabumise järel seitsme (7) päeva jooksul Tennisekooli arveldusarvele. Selgitusse märkida Õpilase nimi ja periood, mille eest tasutakse ja arve number.
3.3. Haiguse või mõne muu põhjuse tõttu õppetegevusest puudumise korral vabastatakse Õpilane kalendrikuu poolest õppemaksu kohustusest juhul, kui Õpilase puudumine ületab 20 järjestikust päeva kalendrikuus ja Õpilane esitab puudutud perioodi kohta arstitõendi. Teine pool õppemaksust, kuulub tasumisele kogu õppeperioodi vältel.
3.4. Õppetegevusest eemal viibimisest tuleb koheselt teatada oma grupi treenerit ja kirjalikult Tennisekooli ametlikule e-mailile: tennisekool@tartutennis.ee
3.5. Õppemaks ei sisalda laagrite, võistlustega seotud, varustuse ja eratundide kulusid.
3.6. Õppemaksu ei tagastata, kui Õppeleping lõpetatakse Õpilase esindaja algatusel või Õpilase süül seoses Õppelepingu rikkumisega.

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Õpilase õigused ning kohustused:
4.1.1. Õpilasel on õigus osa võtta õppetegevusest.
4.1.2. Õpilane peab täitma eeskirju, Tähtvere Tennisekooli kodukorda ja õppelepingut.
4.2. Õpilase esindaja õigused ja kohustused:
4.2.1. Õpilase esindaja on kohustatud tasuma Õppelepingus ettenähtud korras õppemaksu.
4.2.2. Õpilase esindaja on kohustatud kinnitama Tartu linna sissekirjutatud osaleja osalemise Tartu linna toetuste infosüsteemis aadressil http://www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus
4.2.3. Õpilase esindaja on kohustatud koheselt teatama kirjalikult kõigist punktis 1.2 ja 1.3 nimetatud andmete muudatustest.
4.2.4. Õpilase esindajal on õigus saada infot õpilase treening- ja võistlustegevuste kohta oma lapse treenerilt.
4.2.5. Õpilane on kohustatud erinevatel võistlustel esindama ainult Tähtvere Tennisekooli (klubiline kuuluvus tuleb märkida ka ETL Tournament Software-i kontol). Teiste tenniseklubide (-koolide) esindamine on lubatud ainult väga veenvatel põhjustel ja eriloaga, mida tuleb taotleda eraldi Tähtvere Tennisekoolilt.

4.3. Tähtvere Tennisekooli õigused ja kohustused:
4.3.1. Tähtvere Tennisekool kohustub viima läbi õppetegevust.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1. Õppelepingu muutmiseks on vajalik Poolte kirjalik kokkulepe.
5.2. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

6. ÕPPELEPINGU KEHTIVUS

6.1. Õppeleping on koostatud elektrooniliselt Õpilase või Õpilase esindaja poolt ja on tähtajatu.
6.2. Õppelepingut on mõlemal poolel õigus lõpetada, selleks tuleb vastavasisuline, vabas vormis avaldus esitada e-posti aadressil: tennisekool@tartutennis.ee. Kui seda tehakse enne jooksva kuu 15. kuupäeva, kuulub tasumisele jooksva kuu arve. Kui avaldus esitatakse peale 15. kuupäeva kuulub tasumisele nii jooksva kuu kui ka järgneva kuu poole kuu arve. (näide: teie laps soovib trennist lahkuda ning esitate avalduse 20. oktoobril, siis kuulub tasumisele nii oktoobrikuu arve kui ka pool novembrikuu arvest. Kui avaldus oleks esitatud 10. oktoobril, tuleks tasuda ainult oktoobrikuu arve.)
6.3. Õppelepingu lõpetamine ei vabasta pooli Õppelepingu kehtimise ajal, Õppelepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.

Õppelepingu täitmine

Õppelepingu täidab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja.